Vành Rockfish K01S

Vành Rockfish K01S 95mm Dành cho xe Strider, Xe Cruzee, xe SpeedyS, xe Kiddee, xe AnderPro
Mã: 20200102-91
990.000 ₫ 1.200.000 ₫
Mua hàng

Vành Rockfish K01S 95mm
Dành cho xe thăng bằng Strider, Xe Cruzee, xe SpeedyS, xe Kiddee, xe AnderPro