Kenary Kid 
Fanpage: KenaryKid 
Hotline: 0909802077
Email: kenarykid@gmail.com
Địa chỉ: Số 27 Đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, HCM